بیمارستان عسکریه اصفهان

بازدید مدیران ارشد مرکز شهید مطهری از بیمارستان تخصصی عسکریه

به منظور تعامل و آشنایی با دست آوردهای علمی و فنی مراکز درمانی شهید مطهری ، فولاد شهر و عسکریه ، مدیران ارشد هر دو مجموعه طی جلسه ی مشترک به تبادل نظرات و تجربیات پرداختند . در پایان جلسه ، بازدید مشترکی از بخش ها و واحدهای بیمارستان بعمل آمد و میهمانان از نزدیک با توانمندی ها و امکانات بیمارستان آشنا شدند .

در هفته گذشته نیز گروهی از مدیران ارشد بیمارستان حضرت سیدالشهداء (ع) یزد با حضور در بیمارستان عسکریه از بخش های مختلف این مرکز بازدید بعمل آوردند .