بیمارستان عسکریه اصفهان

بازدید نمایندگان اداره اتباع و مهاجرین خارجی

نمایندگان اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان با حضور در بیمارستان تخصصی عسکریه با خدمات پزشکی ودرمانی ارائه شده از سوی این مرکز به مهاجرین خارجی مقیم استان آشنا شدند .

بیمارستان تخصصی عسکریه در استان رسالت خود مبنی بر تامین سلامت جامعه فارغ از نژاد و توان مالی انسان ها ، از سالیان دور پذیرای مهاجرین خارجی مقیم استان اصفهان بوده است .

نمایندگان اداره اتباع استان ضمن بازدید از قسمت های مختلف بیمارستان ابراز امیدواری نمودند تا با انعکاس سطح کیفی مطلوب خدمات ارائه شده در این مرکز ، زمینه های حمایت هرچه بیشتر مقامات استان را از برنامه ها وسیاست های بیمارستان عسکریه در پذیرش مهاجرین و اتباع کشورهای همسایه که در استان اصفهان مقیم هستند را فراهم نمایند .