بیمارستان عسکریه اصفهان

بازدید رئیس اداره پرستاری معاونت درمان

بازدید مشترک رؤسای اداره پرستاری معاونت درمان و سازمان نظام پرستاری از بیمارستان عسکریه در تاریخ 97/1/30 جناب آقای جمالی رئیس اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اتفاق جناب آقای دکتر یزدان نیک ریاست سازمان نظام پرستاری اصفهان با حضور در بیمارستان تخصصی عسکریه به ارزیابی کیفی و کمی خدمات پرستاری در این مرکز پرداختند .
در نشست مشترک ایشان و مدیران بیمارستان، فرآیند محاسبه و چینش نیروی انسانی در بیمارستان عسکریه و نیز برنامه های جذب و به کارگیری نیروها مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفت.
در پایان برنامه نیز بازدید مشترکی از بخش های اورژانس ، CCU ، NICU و ICU بیمارستان بعمل آمد .