بیمارستان عسکریه اصفهان

اعتباربخشی سال 98 بیمارستان عسکریه

انجام اعتباربخشی بیمارستان عسکریه توسط کارشناسان معاونت محترم درمان

ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان تخصصی عسکریه طی روزهای 19 و 20 بهمن ماه و با حضور کارشناسان معاونت درمان ، معاونت بهداشتی و نماینده سازمان های بیمه گر انجام پذیرفت.