بیمارستان عسکریه اصفهان

زنان


سرپرستار بخش : آلاء ماهان

مسئول آموزشی بخش : فرزانه رفیعیایی

ظرفیت بخش : 42 تخت

مکان بخش : طبقه چهارم ساختمان بستری

تلفن  بخش : 32922400

حجم گسترده مراجعین در سرویس زنان و زایمان ،بیمارستان عسكریه را بر آن داشته است تا با اختصاص 40 تخت به بخش زنان بتواند پاسخگوی خدمات درمانی مورد نیاز این گروه از بیماران باشد. در همین راستا متخصصین زنان و زایمان به صورت 24 ساعته در بخش حضور دارند .با توجه به اهمیت آموزش صحیح شیردهی مادر به نوزاد ،علاوه بر برگزاری كلاس های گروهی آموزش شیردهی در نوبت كاری صبح ودر تمام نوبت های كاری عصر و شب نیز یك نفر نیروی مامایی به صورت اختصاصی جهت این امر تعیین می گردد.با توجه به لزوم حفظ آرامش و آسایش مادران و خانم های بستری حضور همراهان مرد به جز ساعات ملاقات اكیداً در بخش زنان ممنوع می باشد.این بخش در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است و علاوه برموارد زایمانی ،سایر بیماران سرویس زنان نیز در همین بخش بستری می شوند.در این بخش واكسیناسیون بدو تولد نوزادان به صورت كامل انجام می گیرد و در راستای اجرای استانداردهای بیمارستان دوست دار كودك،مراقبت ازتمام نوزادان دركنار مادران انجام می گیرد.(طرح Rooming in)