بیمارستان عسکریه اصفهان

استفاده درست از چربی ها

چگونه از چربی ها وروغن ها درست استفاده کنیم؟
چربی هـا و روغن هـاي خوراکـی نقـش مهمـی در تغذیـه انسـان دارند. بدیهی اسـت مقـدار کافی چربی در رژیـم غذایـی بـراي حفظ سلامتی ضروري اسـت ولـی از سـوي دیگـر مصـرف زیـاد چربی هـا دربرنامه غذایـی روزانه علاوه براینکـه خطر بـروز بیماری هاي قلبـی- عروقـی را افزایـش می دهد علاوه بـرآن چربی موجـود در رژیـم غذایـی باعـث پیشـرفت چاقـی و بیمـاري دیابـت می شـوند. مصـرف زیاد موادغذایی پرچـرب بخصوص چرب یهاي حیوانـی وگوشـت قرمز خطر ابتلا به سـرطان سـینه، روده بـزرگ و پروسـتات رانیـز افزایـش میدهـد.
بیماري هاي قلبی وعروقی وسـرطان ها مهمترین علل مـرگ ومیر در کشـور ما می باشـند که یکـی از دلایل آن مصـرف غذاهـاي چرب وسـرخ شـده والگوي غلط مصـرف روغن هـاي خوراکـی اسـت. کاهـش مصـرف چربی هـا واسـتفاده درسـت از روغن ها نقـش مهمی در پیشـگیري از ابتلا به این بیماری هـا دارد.
منابع غذایی چربی ها
چربیهـا بـه دونـوع چربی هـاي بـا منبـع گیاهـی وچربی هـاي بـا منبـع حیوانـی در برنامـه غذایـی مـا وجـود دارد
چربـی گیاهـی: انـواع روغن هـاي مایع مثـل روغن زیتـون، کلـزا، ذرت، سـویا، آفتابگـردان و ذرت از نـوع چربـی گیاهی هسـنتد. هـم چنین چربی موجـود در انـواع مغزهـا مثـل گـردو، پسـته، بـادام وفنـدق ازنوع چربـی گیاهی اسـت.
 چربی هـاي حیوانـی: چربـی موجـود در گوشـت، پیـه، دمبـه، کـره، چربـی زیـر پوسـت مـرغ و روغـن حیوانـی از نـوع چربی حیوانی اسـت. چربی موجود در فرآورده هـاي لبنـی مثل شـیر، ماسـت وپنیـر هم که غیرقابـل رویـت هسـتند از نوع چربی حیوانی بشـمار می رونـد. چربی هـاي حیوانـی داراي مقادیـر زیـادي اسـیدهاي چرب اشـباع شـده هسـتند کـه می توانند موجـب افزایـش كلسـترول بدن بشـوند.
اصول صحیح مصرف روغن ها
روغـن جامد به دلیـل دارا بودن اسـید چرب ترانس و اسـید چـرب اشـباع بـه هیـچ عنـوان نبایـد مصرف شـود. بـراي طبخ غذا بایـد از روغن مایع و براي سـرخ کـردن حتمـا از روغـن مایـع مخصـوص سـرخ کردن اسـتفاده نمـود. اسـتفاده از حـرارت بـالا موجب تولید ترکیبـات سـمی و سـرطان زا در روغـن می شـود، بنابرایـن از روغـن مایـع مخصـوص سـرخ کـردن بـراي غذاهـاي سـرخ کردنـی اسـتفاده نماییـد البتـه ایـن روغن هـا نسـبت بـه روغـن مایـع معمولـی پایـداري
حرارتـی بیشـتري دارد ولـی در هـر حـال نبایـد بـا حـرارت شـدید مـواد غذایـی را سـرخ کـرد. هرگـز روغـن حـرارت دیده و اسـتفاده شـده را براي مصـارف بعدي نگهـداري ننمایید. روغن مایع نسـبت بـه نـور و حـرارت حسـاس اسـت و بایـد در ظـروف در بسـته و بـه دور از نـور و حـرارت نگهـداري شـود.
از حـرارت دادن حلـب یـا قوطـی روغـن جامـد بعلت ایجـاد ترکیبـات سـمی خودداري شـود.
مناسـب تریـن روغـن براي پخـت و پـز روغن مایع اسـت ولـی در صـورت نیـاز به روغـن جامـد، توصیه می شـود از روغن هـاي نباتـی نیمـه جامد کـه حاوي مقادیـر کمتـر اسـیدهاي چـرب اشـباع و ترانـس هسـتند اسـتفاده شـود. روغـن مایـع معمولی،روغن زیتـون، کـره و مارگارین نسـبت به حـرارت مقاومت کمـی دارنـد، بنا براین براي سـرخ کردن مـواد غذايي مناسـب نيستند.