بیمارستان عسکریه اصفهان

کولون چیست و در کجا قرار دارد

klon

کولون چیست و در کجا قرار دارد؟
کولون همان روده بزرگ می باشد که بخشی از لوله گوارش است به طول تقریباً 105m که همزمان با جذب مواد غذایی، مواد زائد دفعی روده کوچک به آن وارد می شود و از چندین قسمت تشکیل شده است.
1-بالارونده: در قسمت راست شکم.
2-عرضی: در حد فاصل بین راست به چپ شکم فوقانی.
3-پایین رونده: در قسمت چپ شکم.
4-انتهاي کولون سیگموئید و راست روده که راست روده بـا مقعد ارتباط دارد.
سرطان کولون چیست ؟
تومورهاي کولون نسبتاً شایع هستند. در حال حاضر سومین سرطان شایع است.
95 %از سرطان هاي کولون از نوع آدرنوکارسینومـا( مـنـشـا گرفته از لایه پوششی روده) است. ممکن است سرطان بـه صورت یک پولیپ خوش خیم شروع شده و تـبـدیـل بـه سرطان بدخیم و مهاجم شود.
عوامل خطرزاي سرطان کولون:
١ -افزایش سن.
2 -تاریخچه ي فامیلی ابتلا به سرطان یا پولیپ هاي کولون.
3 -تاریخچه ي بیماري هاي التهابی رده.
4 -رژیم غذایی پرچرب، پر پروتئین( مصرف بالاي گوشت قرمز) و کم فیبر.
5 -سرطان ناحیه دستگاه تناسلی زنان و یا سرطان پستان
علائم و نشانه هاسرطان کولون چیست؟
علائم، تحت تاثیر محل بروز سرطان و مرحله بیماري و عملکـرد قسمت مبتلا قرار دارند.
* متداول ترین نشانه ها، تغییر در عادت دفع روده اي است.
* وجود خون در مدفوع دومین نشانه شایع است.
* کم خونی، بی اشتهایی، کاهش وزن و خستگی بدون دلیل.
* درد مبهم شکمی، مدفوع سیاه و قـیـري رنـگ، انسـداد روده مدفوع باریک شده.
* دفع دردناك توام با فشار مدفوع، احساس تخلیه ناقص بعـد از اجابت مزاج، اسهال و یبوست متناوب.
روشهاي تشخیصی:
*معاینه شکم
*آزمایش خون و مدفوع
*باریوم انما
*کولونوسکوپی)
ملاحظات مربوط به سالمندان
این سرطان شایعترین سرطان سالمندان است. نشانه ها اغـلـب نامشخص است.
خستگی همیشه وجود دارد. نشانه هایی که بیشتر گزارش می شوند
عبارتند از:
-دفع دردناك و با فشار خونریزي
درمان:
جراحی به عنوان درمان اصلی براي بسیـاري از بـیـمـاران سرطان کولون به شمار می آید. اگر محدود به یک نـاحـیـه باشد از کولونوسکوپ استفاده می شود.
لاپارسکوپی روشی جراحی است که از لاپاراسکوپ به عنـوان راهنمایی براي ایجاد برش در کولون و سپس برداشتن تومور استفاده می شود.
جراحی لاپاراتومی که شکم کاملاً باز و جراحی انجام می شود.
از شیمی درمانی و پرتو درمانی نیز قبل و بعد از جراحی جهت کوچک کردن تومور و نتیجه بهتر جـراحـی و کـاهـش عـود بیماري نیز استفاده می شود.
نکات مهم جهت جلوگیري از سرطان کولون
*کاهش عوامل استرس زا
*عدم مصرف دخانیات و نوشابه هاي الکلی
*کاهش مصرف غذاهاي پرچرب و گوشت قرمز
*داشتن برنامه روزانه ورزشی
*مصرف مناسب آب و مایعات
*استفاده از غذاهاي پر فیبر، میوه ها و سبزیجات
*انجام آزمایشات و کولونوسکوپی به صورت دوره هاي منظم