بیمارستان عسکریه اصفهان

هیئت مدیره

دکتر محمود بهشتی رئیس هیئت مدیره mahmod behshti
دکتر محمد اسلامیان نائب رئیس هیئت مدیره dr eslameyan
دکترمحمدرضا شاه ناصر مدیرعامل
حسن شاه ناصر خزانه دار
مرتضی بهبهانی عضو اصلی هیئت مدیره
غلامرضا منزوی زاده عضو اصلی هیئت مدیره  
محمد لباف بازرس اصلی  
عباس حاج رسولیها منشی 

etoolsfilehajrasouliha