بیمارستان عسکریه اصفهان

کمیته فنی تخصصی

اعضای کمیته فنی تخصصی

 

        دکتر محمدرضا شاه ناصر         متخصص بیهوشی
دکتر فرهاد شیرانی متخصص طب اورژانس

دکتر محمود بهشتی متخصص اطفال
دکتر محمد اسلامیان متخصص پرتوشناسی
دکتر آرام عمرانی پزشک معتمد