بیمارستان عسکریه اصفهان

مدیرپرستاری

مریم پرورش

سمت : مدیرپرستاری

کارشناس پرستاری

سوابق تحصیلی :

کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1371