بیمارستان عسکریه اصفهان

نوارقلب جنین

هر روزه صبح وعصر و شب ( 24 ساعته ) نوار قلب جنین با دفترچه بیمه و بدون دفترچه دراین مرکز انجام می گردد . این نوار جهت تشخیص وضعیت جنین در درون شکم مادر می باشد .