بیمارستان عسکریه اصفهان

نوارعصب و عضله

گرفتن نوار عصب و عضله یک اقدام تشخیصی جهت اندازه گیری قدرت عضلانی و کارایی اعصاب محیطی بدن است که طبق نظر پزشک متخصص داخلی یا داخلی اعصاب و یا ارتوپدی به صورت سرپایی در کلینیک تخصصی در صبح روزهای شنبه ، دوشنبه و سه شنبه در این مرکز انجام می گیرد .

نکته :

درصورت دستور پزشک مبنی بر تهیه سوزن می توان به غرفه لوازم بهداشتی واقع در کلینیک عمومی بیمارستان مراجعه نمود .

توصیه می شود قبل از مراجعه جهت انجام این نوار پا حتماًً پاها شسته شوند .

جواب نوار پس از انجام در همان روز تحویل داده خواهد شد .

تهیه نوبت و قبض صبح همان روز امکانپذیر می باشد .