بیمارستان عسکریه اصفهان

آزمایشگاه

 

نام بخش : آزمایشگاه ( تشخیص طبی - پاتولوژی - سیتولوزی)

مسئول فنی بخش : دکتر کورش موگویی

مسئول بخش : بدرالسادات مدنیان

مکان بخش : طبقه زیرزمین ساختمان بستری

شماره تلفن بیمارستان: 9 - 32250041

شماره داخلی : 32922270

آزمایشگاه و بانک خون  به صورن شبانه روزی فعال می باشدو بطورمتوسط در هر شبانه روز حدود 400  بیماربستری و سرپائی مورد آزمایش قرار میگیرند.

آزمایشگاه شامل بخشهای پذیرش، نمونه گیری و بخشهای اختصاصی بیوشیمی ، هورمون شناسی، هماتولوژی و بانک خون ، سرولوژی

و ایمنولوژی، میکروبیولوژی، اورولوژی و پارازیتولوژی می باشد.

هماتولوژی مجهز به 4 دستگاه سل کانتر (سیسمکس Kx21nو Kx21 و میندری)می باشد.

آزمایشات انعقادی با دستگاه کواکلومتر Teco آلمان و همچنین آزمایش Hb-Electrophoresis انجام  می شود.

 بخش بیوشیمی مجهز به دستگاه اتوآنالیزور اتوماتیک Erba و انوآنالیزور RA1000 و همچنین فتومتر  بیو مریو فرانسه

و Bload gas و توانالیزور Na, K می باشد.  

بخش هورمون کلیه آزمایشات هورمونی را به روش ایمنو فلورانس با دستگاه Vidas انجام میدهد.

در بخش سرولوژی و ایمنولوژی ، آزمایشات HBS AY,Hiv Ab و کلیه آزمایشات سرولوژی مانند رایت ویدال  ، CRP و

غیره انجام می شود.

در بخش اورولوژی و میکروبیولوژی کلیه آزمایشات ادرار و مدفوع و کشت خون و ادرار و مدفوع انجام میشود.