بیمارستان عسکریه اصفهان

معرفی واحد

مدیر بهبود كیفیت : آقای محسن امیرخانی

این واحد از ابتدای سال 1391 با فعالیت در زمینه حاكمیت بالینی و اعتبار بخشی زیر نظر مستقیم مدیر عامل بیمارستان شروع به كار نموده است .

این واحد در طبقه 1 در قسمت اداری قرار دارد .

شماره تلفن تماس  32922028

                               معرفی اعضای دفتر بهبود کیفیت بیمارستان عسکریه 

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

محسن امیرخانی

مسئول دفتر بهبود

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مریم رویدشتی

کارشناس ایمنی بیمار

کارشناس پرستاری

ندا اهنگری

کارشناس بهبود کیفیت

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

ریحانه شاه میرزایی

کارشناس بهبود کیفیت

مدیریت اطلاعات سلامت