بیمارستان عسکریه اصفهان

کمیته پایش و سنجش کیفیت

          شرح وظایف کمیته:

 

 1. تدوین شاخصهای عملکردی بیمارستان
 2. نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه استقرار استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان
 3. ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه های بهبود کیفیت
 4. هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 5. اجرای مصوبات اداره  نظارت و اعتبار بخشی  در معاونت درمان
 6. نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء کیفیت در بیمارستان
 7. ایجاد فرهنگ یادگیری و به اشتراک گذاری درسهای آموخته شده
 8. بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرآیند
 9. ارائه گزارش اطلاعات و نتایج تحلیل ها و مداخلات به مدیران و کارکنان
 10. رئیس یا معاون بیمارستان ( رئیس جلسه )
 11. مسئول دفتر بهبود کیفیت ( دبیر کمیته )
 12. مدیر خدمات پرستاری
 13. سوپروایزر آموزشی
 14. روسای بخشهای اصلی بیمارستان ( داخلی – جراحی – زنان – اطفال- اورژانس )
 15. سوپروایزر بالینی
 16. کلیه سرپرستاران و مسئولین واحدها
 17. کارشناسان دفتر بهبود کیفیت
 18. پرستار دفتر بهبود کیفیت
 19. مسئول کمیته های بیمارستان 

 

توالی برگزاری کمیته : ماهیانه