بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه اورژانس بیمارستان - تریاژ بیمارستان

        شرح وظایف کمیته:

 1. زمان سنجی برای ویزیت بیماران توسط پزشک از زمان انجام تریاژ
 2. هماهنگی و نظارت بر اجرای مرحله به مرحله استقرار تریاژ
 3. ارزیابی و پایش سامانه تریاژ
 4. ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران
 5. هماهنگی جهت آموزش دوره ای پرستاران تریاژ
 6. معرفی سامانه تریاژ به سایر پرسنل مرتبط بر حسب نیاز
 7. بررسی و تحلیل آمارهای مربوط به زمان بندی در 5 سطح تریاژ
 8. تشکیل جلسات ماهانه کارگروه تریاژ و ارائه گزارش عملکرد حداقل هر سه ماه
 9. رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )                                  معاون درمان بیمارستان
 10. مسئول دفتر بهبود کیفیت                                            پرستار دفتر بهبود کیفیت
 11. رئیس بخش اورژانس
 12. مدیر پرستاری
 13. سرپرستار بخش اورژانس
 14. 2 نفر از پزشکان منتخب شاغل در اورژانس
 15. یکی از سوپروایزرهای عصر و شب بیمارستان یا اورژانس جهت اطلاع رسانی و هماهنگی با سایر سوپروایزرها
 16. مدیر اورژانس ( در صورت وجود مدیر مستقل در اورژانس)
 17. سوپروایزر آموزشی
 18. Bed manager
 19. مسئول کمیته های بیمارستان 

توالی برگزاری کمیته : ماهی یک بار