بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه ترویج تغذیه با شیر مادر آئین نامه کمیته بحران و بلایا

شرح وظایف کمیته:

 1. بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه
 2. تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا
 3. تدوین برنامه فراخوانی اعضاء تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده
 4. نظارت برانجام وظایف و مسئولیت ها و اختیارات اعضاء تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران
 5. تدوین فرآیند فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران
 6. نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی ، مانور اتش نشانی و تخلیه اضطراری در بیمارستان

نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه مربوطه

 •       رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )
 •           معاون درمان بیمارستان                  
 •         مدیر پرستاری                                                           
 •         مسئول فنی کلیه واحدهای پاراکلینیک                        
 •       رئیس حراست                                                            
 •       رئیس واحد مالی                                                         
 •       مسئول تاسیسات
 •       مسئول تدارکات
 •       مسئول دفتر بهبود کیفیت  
 •       کارشناس دفتر بهبودکیفیت 
 •       رئیس و سرپرستار اورژانس
 •       روسا و سرپرستاران بخشها
 •       نماینده ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان / منطقه
 •       مسئول بهداشت
 •       مسئول کمیته های بیمارستان

توالی برگزاری کمیته : ماهیانه