بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته آموزش کارکنان

شرح وظایف کمیته:

 1. بررسی و تجزیه و تحلیل چالشهای آموزشی موجود در مرکز و ارائه راهکار در رابطه با آنها
 2. برنامه ریزی آموزشی بر مبنای نیازسنجی ، ارزیابی و اثر بخشی دوره های آموزشی اجرا شده و تطابق آن با اهداف مورد نظر
 3. برنامه ریزی آموزشی جهت بیماری های نوپدید ، بازپدیدو دیگر موارد خاص
 4. برنامه ریزی شرکت پرسنل  در دوره های  باز آموزی و کنفرانس های برگزار شده از سوی معاونت درمان
 5. ارزیابی و نظارت بر نحوه برگزاری و حسن اجرای  دوره های آموزشی
 6. سیاست گذاری در رابطه با ترغیب پرسنل جهت شرکت فعال در فرآیند های آموزش

 •       رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )  
 •       معاون درمان بیمارستان               
 •       مدیر اجرایی بیمارستان                                           
 •       مدیر پرستاری                                                     
 •       سوپروایزر اموزشی( دبیر کمیته )  
 •       سرپرست علمی / مسئول فنی اورژانس
 •       مسئولین و رابطین آموزشی بخشها و واحدها به تفکیک هر بخش و واحد  در صورت لزوم
 •       مسئول دفتر بهبود کیفیت
 •       پرستار دفتر بهبود کیفیت
 •       مسئول کمیته ها 

توالی برگزاری کمیته : هردوماه یکبار