بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته کنترل عفونت

شرح وظایف کمیته:

 1. پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیط های بیمارستانی و روش های صحیح استرالیزاسیون در بیمارستان
 2. نظارت و پیگیری نحوه مراقبت های پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی
 3. گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر و موارد جدید به سازمان های مربوطه
 4. بررسی عفونت های بیمارستانی به صورت روتین
 5. تضمین و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیط های بیمارستانی طبق استانداردهای موجود
 6. اتخاذ تدابیر لازم جهت عدم گسترش عفونت های بیمارستانی
 7. بررسی انجام صحیح روشهای استرلیزاسیون و اماده سازی ست های جراحی و پانسمان توسط واحد CSR
 8. نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد ضدعفونی کننده و شوینده مورد تائید و استاندارد توسط پرسنل مربوطه و ارائه اموزشهای لازم به ایشان
 9. رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )
 10. معاون درمان بیمارستان
 11. مسئول دفتر بهبود کیفیت
 12. پرستار دفتر بهبود کیفیت
 13. مسئول فنی آزمایشگاه
 14. نماینده آزمایشگاه
 15. مدیر پرستاری
 16. پرستار کنترل عفونت ( دبیر کمیته )
 17. مسئول بهداشت محیط
 18. نماینده واحد خدمات
 19. یک نفر متخصص عفونی
 20. سرپرستار بخش عفونی / داخلی
 21. سرپرستار بخش جراحی
 22. سرپرستار اتاق عمل ( مسئول CSR)
 23. سرپرستار NICU
 24. سرپرستار بخش کودکان / زنان و زایمان
 25. مسئول واحد لندری( سرکار خانم دیناری)
 26. مسئول تدارکات
 27. مسئول بهداشت حرفه ای
 28. مسئول کمیته های بیمارستان

 

توالی برگزاری کمیته :   ماهی یکبار