بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته مرگ و میر و عوارض و آسیب شناسی و نسوج

شرح وظایف کمیته: 

بررسی منظم همه موارد مرگ و میر به ویژه مرگ غیر منتظره

 1. بررسی دوره ای عوارض خدمات درمانی و تشخیصی
 2. بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان ( مرگ مادر – 59-1 ماهه – پری ناتال- سایر مرگ های رخ داده )
 3. پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی
 4. برخورد با مواردی که قصور یا تقصیر اتفاق افتاده است در حدود اختیارات بیمارستان
 5. اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر بیمارستان
 6. بررسی و  تحلیل ریشه ای ( RCA) خطاهای  قابل اجتناب
 7. بررسی گزارشات خطاهای پزشکی ، پرستاری و سیستمی و اتخاذ راهکارهای مربوطه
 8. تعیین و تصویب case report از خطاهای بیمارستانی و اطلاع رسانی آموزشی به کارکنان 

اعضای ثابت :

 •       رئیس بیمارستان
 •       مدیر بیمارستان
 •       حراست بیمارستان
 •       مدیر خدمات پرستاری
 •       دو نفر پزشک متخصص با سابقه و مجرب
 •       مسئول بهبود کیفیت
 •       پرستار دفتر بهبود کیفیت
 •       کارشناس مسئول ایمنی بیمار
 •       سوپروایزر آموزشی
 •       مسئول فنی بخش اسیب شناسی
 •       مسئول فنی آزمایشگاه
 •       متخصص پزشکی قانونی در صورت امکان جذب در مرکز

اعضای متغیر:

 

 •       رئیس بخش مربوطه
 •       پزشک متخصص معالج متوفی
 •       سرپرستار بخش مربوطه بر حسب نیاز
 •       متخصصین مرکز بنا به ضرورت و بررسی مورد
 •       سایر افراد به تشخیص کمیته با حسب ضرورت 

 

 

توالی برگزاری کمیته :   ماهانه