بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

شرح وظایف کمیته: ( در حیطه مدارک پزشکی) 

 1. بررسی و ارزشیابی کیفیت مدارک پزشکی بیماران از لحاظ کامل و معتبر بودن
 2. بررسی مدارک پزشکی بیمارانی که به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند
 3. تهیه گزارش از پرونده های ناقص
 4. ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها
 5. پایش اجرای نظام پرونده نویسی صحیح و علمی به منظور در دسترس بودن گزارشات منظم ماهیانه و سه ماهه از عملکرد بیمارستان
 6. ارزیابی کمی پرونده های پزشکی و ارائه راهکار برای افزایش میزان انطباق داده های ثبت شده در پرونده های پزشکی با الزامات سازمان های بالادستی ، استانداردهای ایمنی بیمار
 7. بررسی نیاز بخش ها و واحدهای مختلف به طراحی فرم جهت نگهداری در پرونده های پزشکی و نظارت بر یکسان بودن فرمهایی که در پرونده بیماران بایگانی می شود.
 8. بررسی و ارائه راهکار به منظور بهبود روشهای پرونده نویسی، بایگانی ، کدگذاری، جمع آوری و تهیه گزارشات آماری و تقویت سیستم HIS به منظور افزایش رضایتمندی بیماران ، افزایش کیفیت خدمات درمانی و افزایش درآمد
 9. تائید فرم های بیمارستانی طراحی شده توسط واحد ها و بخشها ( علاوه بر 18 برگ اصلی پرونده )
 10. هماهنگی و پیگیری رفع نقایص اعلام شده از واحد های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات در خصوص اجرای استاندرادهای اعتبار بخشی مربوطه در کل بیمارستان 

شرح وظایف کمیته: ( در حیطه فناوری اطلاعات ) 

 1. استقرار اصول نوین فناوری اطلاعات به منظور امکان استفاده بهینه از اطلاعات اماری و استخراج دقیق داده ها
 2. به روز نمودن سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) از طریق افزایش یا تغییر در فیلدهای ثبت داده ها ، نظارت بر صحت ورود اطلاعات ، تعیین سطوح دسترسی به منظور حفظ امنیت اطلاعات ثبت شده و افزایش میزان استفاده مدیران و کارکنان از گزارشات حاصل از سیستم HIS
 3. تامین سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز بیمارستان بر اساس الزامات مد نظر مدیران ، کارکنان ، کاربران ، و امکان ایجاد ارتباط با سیستم HIS
 4. ارائه گزارش عملکرد HIS بمارستان
 5. رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )
 6. معاون درمان بیمارستان
 7. سرپرست بخش مدارک پزشکی( دبیر کمیته مدیریت اطلاعات سلامت )
 8. سرپرست بخش فناوری اطلاعات ( دبیر کمیته فناوری اطلاعات )
 9. مدیر پرستاری                                         
 10. کارشناس آمار
 11. مسئول امور مالی و اداری  
 12.    برخی از پزشکان مرکز و سرپرستاران بخشها بر اساس موضوع جلسه
 13. سوپروایزر آموزشی
 14. مسئول دفتر بهبود کیفیت
 15. پرستار دفتر بهبود کیفیت
 16. مسئول کمیته ها 

توالی برگزاری کمیته :   ماهی یکبار