بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته آموزش به بیمار

شرح وظایف کمیته:

 1. برنامه ریزی و ارجای نیازسنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجویان بر اساس داده های جمع آوری شده
 2. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو
 3. انتخاب زیر گروه های تیم آموزش به مددجو و برگزاری جلسات هماهنگی با آنان و تقسیم وظایف بین افرا د مربوطه و طرح مسائل و مشکلات موجود در رابطه با آموزش مددجویان و بحث و تبادل نظر در این رابطه در جلسات مربوطه
 4. برنامه ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت های و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک اطلاعاتی آموزشی
 5. پیش بینی منابع مالی و تسهیلات آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویت ها و خط مشی تعیین شده
 6. نظارت یر تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی آموزشی  به صورت ماهانه
 7. ترویج رویکرد آموزش به مددجو و فرهنگ سازی در این زمینه
 8. ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش های ارائه شده به مددجویان 

 •       رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )
 •       معاون درمان بیمارستان
 •       مدیر پرستاری
 •       سوپروایزر آموزشی
 •       سوپروایزر بالینی
 •       پرستار مسئول آموزش به بیمار ( دبیر کمیته )
 •       سرپرستار درمانگاه
 •       مسئول دفتر بهبود کیفیت
 •       پرستار دفتر بهبود کیفیت  
 •       مسئولین واحد های بیمارستانی در صورت لزوم
 •       رابطین آموزش به بیمار بخشهای بیمارستان
 •       مسئول کمیته ها 

توالی برگزاری کمیته : هردوماه یکبار