بیمارستان عسکریه اصفهان

معرفی واحد

واحد آموزش کارکنان این مرکز در طبقه اول در مجاورت کلینیک تغذیه قرار دارد شماره تلفن داخلی این واحد 2057  می باشد .

مسئول واحد آموزش خانم نفیسه محقق کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی می باشد که مسئولیت آموزش به کارکنان  جدید الورود و آموزش دوره ای کارکنان را بر عهده دارند