بیمارستان عسکریه اصفهان

توانمندی اولیه

توانمندی اولیه کارکنان بیمارستان تخصصی عسکریه (ع)

با توجه به لزوم داشتن مهارتها ودانش لازم جهت اخذ مسئولیت در سمت های ورده های شغلی مختلف، احرازمهارتهای مذکور طبق سنجه های اعتبار بخشی ملی بیمارستان های کشوربه صورت زیر در کارکنان جدید الورود تحت ارزیابی قرار می گیرند:

الف)کارکنان پرستاری ومامایی

1- ارزیابی مهارتهای ارتباطی ورفتاری شامل :

الف)مهارت ارتباط با همکاران ودیگرپرسنل ب) مهارت ارتباط بابیماران وهمراهان آنها

2- ارزیابی مهارتهای عمومی مطابق با شرح وظیفه عمومی شغل مورد نظر

3- ارزیابی مهارتهای تخصصی شامل :مهارتهای بخشهای ویژه – تریاژ- بخشهای داخلی - جراحی – اطفال- لیبر- اتاق عمل –اورژانس - آنژیوگرافی- و...... مطابق با شرح وظیفه تخصصی فرد(گروه پرستاری –مامایی-اتاق عمل وبیهوشی)

*چک لیستهای مربوطه دراختیار سوپروایزران بالینی –آموزشی –سرپرستاران و مسئولین واحدها قرارداردو در نوبت های کاری و موقعیت های متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرند .

*هر سه مورد فوق الذکر مطابق با شرح وظایف ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت ودرمان بوده واز طریق چک لیستهای مربوطه در شروع کار وقبل از اعطای مسئولیت در بخش توسط سرپرستار یا پرستار خبره بخش وبا نظارت وهماهنگی سوپروایزر آموزشی تکمیل گردیده ودر صورت نیاز دوره های آموزشی واقدامات اصلاحی لازم با مشارکت سوپروایزر آموزشی و خود فرد برنامه ریزی واجرا می گردد.

*کلیه کارکنان جدیدالورود الزاما باید در دوره توجیهی بدو ورود وآشنایی با قوانین ومقررات در این مرکز، حدود 7-10 روز در شیفت کاری صبح زیر نظر سرپرستار یا پرستار خبره بخش آموزش ببینند ودر صورت احرازصلاحیت می توانند جهت کار در شیفت در برنامه بخش قرار گیرند.

*در صورت نیاز به آموزش بیشتر یا انجام اقدام اصلاحی طبق چک لیستهای تکمیل شده ممکن است در یک مدت یک تا چندماهه (طبق نظرمسئولین )کار درکنار همکار خبره برای فرد در نظر گرفته شود.

*درصورت عدم اخذ امتیازمورد نظر در چک لیست های کنترل شده ،پرسنل جدید مورد تائید قرار نخواهد گرفت . لذا جهت تغییر سمت یا ادامه کار با آموزش بیشتر ویا خاتمه همکاری به دفتر پرستاری معرفی ودرباره ایشان تصمیم گیری می گردد.

ب) سایر کارکنان

*ارزیابی کارکنان جدیدالورود در گروه های غیرپرستاری ومامایی براساس شرح وظایف محوله وتوسط مسئول واحد ویا کارشناس خبره همان واحد ارزیابی می گردد.

* به منظور آشناسازی کارکنان ( درتمام دوره ها ) با قوانین و دستورالعمل های جاری بیمارستان در حیطه های کنترل عفونت ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، آموزش به بیمار و اعتباربخشی ، ... به آموزش گروهی کارکنان جدیدالورود اختصاص یافته است به نحوی که عدم حضور در این دوره مانع از تائید صلاحیت نهایی افراد خواهد شد .

*چک لیستهای مربوطه در شروع کار وقبل از اعطای مسئولیت در بخش توسط مسئول واحد یا کارشناس خبره وبا نظارت وهماهنگی مسئول منابع انسانی تکمیل ودر صورت نیاز دوره های آموزشی واقدامات اصلاحی لازم با مشارکت سوپروایزر آموزشی و خود فرد برنامه ریزی واجرا می گردد.

*کلیه کارکنان جدیدالورود الزاما باید دوره توجیهی بدو ورود وآشنایی با قوانین ومقررات این مرکز را در شیفت کاری صبح زیر نظر مسئول واحد یا کارشناس خبره طی نمایند ودر صورت احراز صلاحیت می توانند جهت کار در شیفت در برنامه آن واحد قرار گیرند.(زمان آن به نظر مسئول واحد بستگی دارد)

*در صورت نیاز به آموزش بیشتر یا انجام اقدام اصلاحی طبق چک لیستهای تکمیل شده ممکن است در یک مدت یک تا چندماهه (طبق نظرمسئولین )کار درکنار همکار خبره برای فرد در نظر گرفته شود.

*درصورت عدم اخذ امتیاز مورد نظر در چک لیست های کنترل شده ،پرسنل جدید مورد تائید قرارنخواند گرفت . لذا جهت تغییر سمت یا ادامه کار با آموزش بیشتر ویا خاتمه همکاری به دفتر ریاست معرفی وتصمیم گیری درباره ایشان می گردد.

نکته:

*کارکنان جدیدالورود صرفا " کارکنان تازه استخدام نیستند وتمامی پرسنلی که از بخشی به بخش دیگر منتقل می گردند قبل از شروع به کار باید احراز صلاحیت شوند.