بیمارستان عسکریه اصفهان

آموزش های شغلی و حرفه ای

هر یک از پرسنل مراکز درمانی در رابطه بابخش یا واحدی که در آن مشغول به کار می باشد دارای وظایف و اختیارات اختصاصی و حرفه ای در آن واحدمی باشد که نیازمند به روز شدن اطلاعات و پیشرفت های علمی در ان زمینه است .

لذا با توجه به الگوهای اعتباربخشی بیمارستانها و تخصیص آموزشها و آزمونهای مرتبط با آن واحد ، آموزش به صورت سالیانه آموزش های شغلی و حرفه ای را برنامه ریزی می نماید .

آموزش های شغلی و حرفه ای براساس الگوهای اعتباربخشی بیمارستانها به صورت زیر می باشد :

 • بخشهای ویژه شامل CCU - ICU - NICU 
 1. محاسبات دارویی
 2. کنترل درد
 3. آگاهی از نحوه مراقبت از بیماران بی قرار در بخشهای ویژه
 4. کار با دستگاه ونتیلاتور و تنظیمات ابتدایی آن
 5. آگاهی از وضعیت مناسب بیماران برحسب مورد
 6. پایش همودینامیک
 7. تحلیل گازهای خونی و سایر آزمایشات خونی معمول
 8. پیشگیری و درمان زخم فشاری
 • بخش CCU 
 1. تشخیص و درمان ریتم های قلبی غیرطبیعی
 2. دفیبریلاسیون / کاردیورژن
 • بخش ICU 
 1. ارزیابی سطح هوشیاری
 2. آشنایی کامل باتغذیه و دارو درمانی بیماران باهوشیاری پائین
 • بخش NICU
 1. پالس اکسیمتری
 2. لوله گذاری تنفسی نوزادان
 3. مراقبت از مسیر نافی
 4. اکسیژن تراپی و حمایتهای تنفسی نوزادان 
 5. مراقبت های حرارتی
 • بیهوشی
 1. بیهوشی و آماده سازی کودکان
 2. بی هسی های منطقه ای 
 3. مدیریت درد
 • کارکنان مرتبط با دارو
 •  شامل آموزش دارو و لوازم مصرفی آن و اشتباهات دارویی می باشد .
 • نگهبان
 • دوره امنیت و دفاع شخص ( پرسنل جدید الورود )
 • تغذیه 
 • فرآیندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانهای کشور
 • تیم آتش نشانی
 1. مباحث تئوری ایمنی در برابر آتش
 2. کار با کپسول آتش نشانی و جعبه های آب اتشنشانی
 3. نقش کارکنان در برنامه ایمنی آتش
 4. نگهداری ایمن از مواد قابل اشتعال