بیمارستان عسکریه اصفهان

پذیرش بستری

مستنداتی كه بیماران هنگام پذیرش و بستری باید ارائه نمایند:

 • دستور بستری پزشك معالج
 • دفترچه بیمه معتبر(دارای تاریخ اعتبار)
 • كپی دفترچه بیمه پدر و مادر در صورت بستری اطفال زیر 2 سال
 • ارائه معرفی نامه بیمه های تكمیلی و سازمان های طرف قرارداد  به همراه كپی دفترچه بیمه
 • حضورپدر یا قیم قانونی جهت بستری افراد زیر18 سال الزامی است.(به جز موارد اورژانسی)
 • همراه داشتن ودیعه جهت پرداخت  به صندوق بیمارستان(با توجه به نوع عمل)

استفاده از بیمه های تكمیلی:

 • بیماران محترم جهت برخورداری از حمایت های بیمه های تكمیلی می توانند پس از دریافت دستور بستری پزشك معالج به شركت بیمه تكمیلی طرف قرار داد خود مراجعه و نسبت به دریافت معرفینامه اقدام نمایند.
 • درصورت ارائه معرفی نامه بیمه تكمیلی (تا قبل از ترخیص) تعهدات بیمه تكمیلی از صورتحساب بیمار كسر خواهد شد.
 • درصورت تمایل بیمار به دریافت فاكتور هزینه ها و سایر مدارك مورد نیازجهت ارائه به بیمه تكمیلی طرف قرار داد خود،واحد ترخیص بیمارستان آماده ارائه مستندات مورد نیاز می باشد.

استفاده از دفاتر بیمه سایر افراد:

 • اعمال هزینه ها به صورت آزاد
 • ابطال دفترچه و برخورد قضایی سازمان بیمه با فرد متخلف
 • تأخیردر ترخیص بیمار، افزایش هزینه های بیمار و اتلاف وقت بیمار و همراهان

  حضور كارشناس بیمه در بیمارستان:

كارشناس مقیم بیمه های تأمین اجتماعی و سلامت هر روز از ساعت 8 الی 13 (بجز ایام تعطیل) در بیمارستان حضور دارند.