بیمارستان عسکریه اصفهان
فرم نظرسنجی اورژانس ازمراجعین بیمارستان تخصصی عسکریه
 1. نام
  ورودی نامعتبر
 2. نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 4. جنسیت
  ورودی نامعتبر
 5. میزان رضایتمندی شما از نحوه برخورد و راهنمایی نگهبان بیمارستان
  ورودی نامعتبر
 6. میزان رضایتمندی شما از نحوه برخورد ، سرعت عمل و راهنمایی های لازم در واحد پذیرش اورژانس
  ورودی نامعتبر
 7. میزان رضایتمندی شما از زمان حضور به موقع پرستار بر بالین بیمار
  ورودی نامعتبر
 8. میزان رضایتمندی شما از نحوه برخورد كادر پرستاری
  ورودی نامعتبر
 9. میزان رضایتمندی شما از مهارت كادر پرستاری در خصوص خدمات پرستاری از قبیل رگ گیری ، پانسمان و ...
  ورودی نامعتبر
 10. میزان رضایتمندی شما از سرعت حضور پزشك بر بالین بیمار
  ورودی نامعتبر
 11. میزان رضایتمندی شما از نحوه رفتار و طرز برخور پزشكان اور‍ژانس
  ورودی نامعتبر
 12. میزان رضایتمندی شما از زمان انتظار برای انتقال بیمار به بخشهای پاراكلینیكی(رادیولو‍ژی- سونوگرافی و ....)
  ورودی نامعتبر
 13. میزان رضایتمندی شما از نظافت و بهداشت بخش اورژانس
  ورودی نامعتبر
 14. میزان رضایتمندی شما از دسترسی به البسه و ملحفه تمیز
  ورودی نامعتبر
 15. میزان رضایتمندی شما از سكوت و آرامش فضای اور‍ژانس
  ورودی نامعتبر
 16. میزان رضایتمندی شما از كمیت (مقدار) و كیفیت (تنوع، طعم، درجه حرارت غذا و زمان توزیع)
  ورودی نامعتبر
 17. درمجموع وضعیت عملكرد بخش اورژانس راچگونه ارزیابی می كنید
  ورودی نامعتبر
 18. درصورت نیازمجدد به خدمات اورژانس، آیا این مركز را انتخاب می نمایید
  ورودی نامعتبر