بیمارستان عسکریه اصفهان
نظام پیشنهادات
عنوان پیشنهاد:

ورودی نامعتبر

شرح مشکل/ دشواری/ مسئله( وضعیت موجود):

ورودی نامعتبر

راهکار پیشنهادی( برنامه اجرایی شامل زمانبندی و هزینه ها):

ورودی نامعتبر

نتایج مورد انتظار:

ورودی نامعتبر


مشخصات پیشنهاد دهنده


نام و نام خانوادگی:

ورودی نامعتبر

نام واحد سازمانی:

ورودی نامعتبر

پست الکترونیکی:

ورودی نامعتبر

تلفن:

ورودی نامعتبر