بیمارستان عسکریه اصفهان
فرم گزارش خطاهاي بيمارستاني (اجباري)
 1. همكار محترم: با سلام : با توجه به اهميت اثر بخشي يادگيري از خطاها در راستاي اصلاح فرآيند ها و افزايش كيفيت درماني فرم گزارش دهي اجباري خطاهاي بيمارستاني ( پزشكي- پرستاري- تجهيزات- پاراكلينيك-سيستمي و...) طراحي گرديده است. تكميل فرم ذيل كمك به ارتقاء ايمني بيماران مي باشد لذا اطلاعات اين فرم تنها جهت اصلاح سيستم و فرآيند هاي درماني و هم چنين به اشتراك گذاري تجربيات براي ساير همكاران به منظور جلوگيري از تكرار مجدد خطاهاي مشابه خواهد شد. از همكاري و احساس مسئوليت شما كمال تشكر راداريم.
 2. سمت سازماتي فرد گزارش دهنده:
  ورودی نامعتبر
 3. تاريخ بروز واقعه:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. تاريخ گزارش واقعه:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. بخش: (*)
  ورودی نامعتبر
 6. شيفت:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. ساعت:(*)
  ورودی نامعتبر
 8. فرد حادثه ديده:(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نام و نام خانوادگي فرد حادثه ديده:(*)
  ورودی نامعتبر
 10. آيا خطا منجر به:(*)
  ورودی نامعتبر
 11. شناسايي خطا:
 12. توسط فرد خطا كننده: (*)
  ورودی نامعتبر
 13. توسط فرد ناظر(*)
  ورودی نامعتبر
 14. توسط همكار غيرحاضر(درشيفت هاي بعدي): (*)
  ورودی نامعتبر
 15. وقايع قابل گزارش
 16. جراحي

  ورودی نامعتبر
 17. تجهيزاتي

  ورودی نامعتبر
 18. مراقبتي
  ورودی نامعتبر
 19. محيطي  ورودی نامعتبر
 20. جنايي  ورودی نامعتبر