بیمارستان عسکریه اصفهان

نوارقلب جنین

هر روزه صبح وعصر و شب ( 24 ساعته ) نوار قلب جنین با دفترچه بیمه و بدون دفترچه دراین مرکز انجام می گردد . این نوار جهت تشخیص وضعیت جنین در درون شکم مادر می باشد .

icon home  Add : Askarieh Ave,Sourosh Ave,isfahan 

old typical phone  Tel : +9831-32929 

old typical phone  IPD : +9831-32922028 

  Fax : +9831-32255891 printer 1

icon maisdfl  Email : IPD@askariehospital.com