بیمارستان عسکریه اصفهان

رادیولوژی

مسئول بخش : بدرالسادات مدنیان

مکان بخش : طبقه زیرزمین ساختمان بستری

شماره تلفن بیمارستان: 9 - 32250041

 

 در قسمت رادیولوژی بصورت شبانه روزی حدودا" 60 الی 70 بیمارسرپائی و بستری سرویس دهی می شوند.

(عکس ساده و رنگی(

icon home  Add : Askarieh Ave,Sourosh Ave,isfahan 

old typical phone  Tel : +9831-32929 

old typical phone  IPD : +9831-32922028 

  Fax : +9831-32255891 printer 1

icon maisdfl  Email : IPD@askariehospital.com