بیمارستان عسکریه اصفهان

POST C.C.U

مسئول فنی بخش : دکتر منصوره نوربخش

سرپرستار بخش : مهناز خدامی

ظرفیت بخش : 5 تخت

مکان بخش : طبقه دوم ساختمان بستری

تلفن بیمارستان : 9-2250041

داخلی بخش  215 :


 

icon home  Add : Askarieh Ave,Sourosh Ave,isfahan 

old typical phone  Tel : +9831-32929 

old typical phone  IPD : +9831-32922028 

  Fax : +9831-32255891 printer 1

icon maisdfl  Email : IPD@askariehospital.com