فرم درخواست استفاده از آپارتمان

  • درخواست استفاده ازآپارتمان بیمارستان عسکریه در مشهد مقدس
  • نسبت به معرفی همراهان اطمینان حاصل نمائید. افراد معرفی شده در لیست قابل تغییر نخواهد بود.
  • تاریخ اعزام
  • دوازده + یک =