بیمارستان عسکریه اصفهان

مدیرعامل

دکتر محمدرضا شاه ناصر

سمت : مدیرعامل بیمارستان

متخصص بیهوشی

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1374