بیمارستان عسکریه اصفهان

معاون درمان

دکتر فرهاد شیرانی

سمت : معاون درمان

متخصص طب اورژانس

سوابق تحصیلی :

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1372

دکترای تخصصی طب اورژانس از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 90