بیمارستان عسکریه اصفهان

ختنه

ختنه نوزادان و کودکان به صورت همه روزه و به روش حلقه در کلینیک ختنه بیمارستان عسکریه انجام می گردد.
کلینیک ختنه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با حضور آقای دکتر مهریار زرین جویی و در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه با حضور آقای دکتر محسن صفاری دایر می باشد.

ساعت شروع به کار کلینیک ختنه در روزهای زوج از ساعت 30 : 14 و در روزهای فرد از ساعت 30 : 16 می باشد .
با توجه به فشردگی نوبت ها از مراجعه بدون هماهنگی خودداری نموده و جهت اخذ نوبت صرفا با شماره تلفن 32922070-031 تماس حاصل نمایید.