بیمارستان عسکریه اصفهان

تغذیه

کارشناسان تغذیه :

بدرالملوک حمصیان

مریم السادات میرسیفی 

این واحد در دوبخش سرپایی و بستری فعال می باشد.                                                                                                                                      

  • در بخش سرپایی ویزیت بیماران جهت مشاوره تغذیه ,تعیین رژیم خاص غذایی و همکاری با کلینیک دیابت جهتبیماران دیابتی انجام می گردد. 
  • در بخش بستری اقدامات ذیل جهت بیماران بستری در کلیه بخش ها انجام می شود : 
  • مشاوره غذایی با بیمار به طور روزانه
  • تنظیم برنامه غذایی بیمار بر طبق دستورپزشک
  • دادن  پمفلت  حاوی توصیه های تغذیه ای مناسب حال بیمار
  • ارجاع بیمار به درمانگاه تغذیه درصورت لزوم پس از ترخیص
  • نظارت بر تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمار