بیمارستان عسکریه اصفهان

پاپ اسمیر

هر روزه از ساعت 8 صبح الی 12 پاپ اسمیر با نسخه پزشک متخصص انجام می گردد با بیمه و غیر بیمه .

این آزمایش جهت بررسی سلولهای دهانه رحم از نظر سرطان می باشد همچنین عفونت های موجود

دردستگاه تناسلی را بررسی می نماید .