بیمارستان عسکریه اصفهان

رادیولوژی

مسئول بخش : بدرالسادات مدنیان

مکان بخش : طبقه زیرزمین ساختمان بستری

شماره تلفن بیمارستان: 9 - 32250041

 

 در قسمت رادیولوژی بصورت شبانه روزی حدودا" 60 الی 70 بیمارسرپائی و بستری سرویس دهی می شوند.

(عکس ساده و رنگی(