بیمارستان عسکریه اصفهان

سونوگرافی

این مركز دارای 2 دستگاه سونوگرافی داپلر می باشد كه امكان انجام سونوگرافی داپلر ورنگی را با بهترین كیفیت  و توسط متخصصین آقا و خانم فراهم آورده است. ضمن اینكه به منظور انجام سونوگرافی بر بالین بیماران بدحال و غیرقابل انتقال از جمله در اورژانس، ICU، اتاق عمل و سایربخش ها ،3 دستگاه سونوگرافی پرتابل نیز در نظر گرفته شده است.