بیمارستان عسکریه اصفهان

جراحی

نام بخش : جراحی ,  ارولوژی , ارتوپدی , جراحی مغز و اعصاب

سرپرستار بخش : سمیه غلامی

ظرفیت بخش  : 42  تخت

مکان بخش : طبقه سوم ساختمان بستری

تلفن بخش : 32922300

این بخش با 44 تخت بستری دراتاق های دو تخته و خصوصی  در طبقه سوم بیمارستان واقع شده است .با توجه به بستری بیماران آقا و خانم در این بخش ،همواره و در تمام نوبت های كاری پرسنل آقا و خانم در بخش حضور دارند.

فرآیند پذیرش در این بخش به گونه ای است كه بیمارانی كه در روز عمل خود به بیمارستان مراجعه می كنند پس از طی مراحل اداری پذیرش در بیمارستان به واحد ادمیت جراحی راهنمایی شده و پس از تعویض لباس و انجام آزمایشات و اقدامات اولیه مستقیماً از ادمیت جراحی به اتاق عمل بیمارستان منتقل شده و پس از انجام عمل به بخش جراحی ارجاع و ما بقی دوره ی درمان خود را در این بخش سپری می نمایند.