بیمارستان عسکریه اصفهان

داخلی

 

مسئول فنی بخش : دکتر مهرنوش ثابت

سرپرستار بخش : رعنا مرادی

 ظرفیت بخش : 16 تخت

مکان بخش :طبقه دوم ساختمان بستری

تلفن بخش : 32922200

این بخش با دارا بودن 17 تخت بستری در طبقه دوم بیمارستان واقع می باشد.مراجعین با تشخیص بیماری های داخلی،عفونی و نورولوژی در این بخش بستری می گردند .خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران این بخش از جمله كولونوسكوپی،آندوسكوپی،اسپیرومتری و.... در داخل بیمارستان به ایشان ارائه می گردد.