بیمارستان عسکریه اصفهان

POST C.C.U

مسئول فنی بخش : دکتر منصوره نوربخش

سرپرستار بخش : مهناز خدامی

ظرفیت بخش : 5 تخت

مکان بخش : طبقه دوم ساختمان بستری

تلفن بیمارستان : 9-2250041

داخلی بخش  215 :