بیمارستان عسکریه اصفهان

فعالیتهای واحد

مختصری از فعالیت واحد

تهیه و تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه

برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

پایش چگونگی پیشرفت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط

تهیه و تدوین شاخص های  مورد نیاز مسئولان بیمارستان

ارتباط مستمر با مسئولان  بیمارستان در جهت رفع مشكلات

تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری نسبت به فعالیتهای مربوطه

ارائه الگوی استاندارد در بخش جذب نیروی انسانی، فضای فیزیكی مناسب و فرآیندهای كاری

ایجاد هماهنگی بین بخشی

تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسی علمی و كاربردی با مشاركت مدیران بیمارستان

نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی

بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل

نظارت و ارزیابی عملكرد واحدها در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه

تحقیق و پژوهش در راستای فعالیتهای مربوطه

شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط