بیمارستان عسکریه اصفهان

تعریف اعتباربخشی

اعتبار بخشی به معنای ارزیابی سیستماتیک مراکز ارایه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است .استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محور بودن بیمارو بهبود امنیت بیمارو کارکنان تاکید دارد. جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی بیمارستانها می باشد .