بیمارستان عسکریه اصفهان

برنامه استراتژیک

تعریف استراتژی:

مسیری را که سازمان در نظر دارد چارچوب فعالیتهای خود را در آن ایجاد کند تا به اهداف مورد نظر دست یابد استراتژی می گویند.

استراتژی عبارت است از نگهداری و حفظ موقعیت مزیتی سازمان از طریق سرمایه گذاری در نقاط قوت و به حداقل رساندن نقاط ضعف یک سازمان .

برنامه استراتژیک بیمارستان :

براساس سنجه های مدیریت و رهبری در اعتبار بخشی ،برنامه استراتژیک بیمارستان به صورت سالیانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. 

در این راستا تیم مدیریت اجرایی بیمارستان نیز پیشنهادات اصلاحی در بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان را به تیم حاکمیتی بیمارستان ارائه نموده که با تصویب آن مراتب به کلیه بخش های بیمارستان ابلاغ شده است

قابل توجه مسئولین محترم بخش های مختلف بیمارستان:  

لازم است براساس سنجه های اعتبار بخشی نسبت به در اختیار داشتن یک نسخه از برنامه استراتژیک بیمارستان و آگاهی کارکنان از آن اهتمام نمایند.