بیمارستان عسکریه اصفهان

کمیته تغذیه و رژیم درمانی

شرح وظایف کمیته:

 

بررسی و مطالعه در زمینه تهیه انواع مواد غذایی اعم از غذاهای رژیمی و سایر غذاها از نظر کمی و کیفی در سطح بیمارستان به منظور ایجاد تعادل تغذیه ای جهت بیماران و جلوگیری از سوء تغذیه بیمارستانی

 

بررسی و مطالعه در رابطه با مشکلات موجود در زمینه ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران و امکان اجرای ویزیت همزمان کارشناس و پزشک معالج و ارائه خدمات مشاوره تغذیه ای به بیماران بستری همچنین چینش سینی غذایی بیمار

 

تهیه برنامه منسجم برای تهیه مواد اولیه غذایی یا غذاهای آماده از منابع استاندارد و یا تضمین کیفیت در چهارچوب  بودجه و سایر مقررات بیمارستان

 

4-  نظارت بر بهداشت ، نگهداشت و انبارش مواد اولیه غذایی

 

مظالعه و بررسی مشکلات موجود در زمینه ارائه مراقبت های تغذیه ای یژه به بیماران تحت تغذیه با لوله و یا تغذیه شده از طریق ورید شامل تهیه مواد اولیه جهت اجرای تغذیه با لوله و یا تغذیه وریدی

 

مشکلات موجود در زمینه نتایج حاصل از کنترل کیفی غذا از طریق تکمیل فرمهای رضایتمندی بیماران و پرسنل

 

بررسی مشکلات موجود حاصل از نتایج گزارش سالیانه از وضعیت امور تغذیه در بیمارستان

 

کمک به تهیه برنامه غذایی روزانه بیماران به ویژه بیماران مصرف کننده غذاهای رژیمی به صورتی که کالری روزانه مورد نیاز به بهترین وجه تامین گردد.

 

اعمال تنوع غذایی برحسب فصول سال

 

تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر دار و مسری برای کلیه پرسنل آشپزخانه و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تائید سلامت ایشان

 

تهیه گزارش سالیانه از وضعیت واحد  تغذیه بیمارستان

 

 

 

رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه)

 

معاون درمان بیمارستان

 

مسئول دفتر بهبود کیفیت

 

پرستار دفتر بهبود کیفیت

 

مدیر پرستاری

 

مسئول واحد تغذیه

 

کارشناس تغذیه

 

مسئول آشپزخانه

 

مسئول امور پشتیبانی

 

مسئول بهداشت

 

مسئول تدارکات

 

نماینده مطلع و تام الاختیار واحد خدمات

 

مسئولین بخشها و واحد ها بر حسب ضرورت

 

مسئول کمیته های بیمارستان 

 

 

 

توالی برگزاری کمیته : دو ماه یکبار