بیمارستان عسکریه اصفهان

تعیین و تکلیف تریاژ

      شرح وظایف کمیته:

 1. مهندسی فرآیند درمان اورژانسی به منظور انجام اقدامات اصلاحی جهت جلوگیری از تاخیر در ارائه خدمات درمانی از جمله تشخیص اولیه ، انجام اقدامات پاراکلینیک ، انجام مشاوره های درمانی و تشخیص نهایی
 2. تحلیل نتایج حاصل از زمان سنجی بیماران و فرم های تریاژ تکمیل شده به منظور بهبود فرآیندهای درمان اورژانس
 3. بررسی فرمهای رضایت شخصی بیماران اورژانس و تعیین درصد و مقایسه آمارها با ماه های قبلی و اتخاذ راهکارهای مناسب
 4. بررسی و تحلیل فرمهای نظرسنجی بیماران و پرسنل اورژانس
 5. نظارت بر نحوه آموزش پرستاران از طریق آزمونهای استاندارد و اخذ گزارشات
 6. بررسی روزانه روند بستری بیماران در بخشهای اورژانس توسط ریاست بیمارستان یا جانشین وی
 7. رئیس بیمارستان( رئیس جلسه )
 8. معاون درمان بیمارستان
 9. مسئول دفتر بهبود کیفیت
 10. پرستار دفتر بهبود کیفیت
 11. مدیر پرستاری
 12. روسای بخشهای بستری
 13. مسئول فنی بخش اورژانس
 14. مسئول پرستاری بخش اورژانس ( دبیر کمیته )
 15. متخصص طب اورژانس
 16. سوپروایزر های بیمارستان  
 17. مسئول آزمایشگاه
 18. مسئول رادیولوژی
 19. مسئول کمیته های بیمارستان  

 

توالی برگزاری کمیته : هر سه ماه یکبار