بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته احیاء نوزاد

شرح وظایف کمیته: 

 1. ایجاد هماهنگی بین متخصصین زنان و نوزادان در فرآیند احیاء نوزادان
 2. پایش تجهیزات و داروهای ترالی  و میزان مهارت پرسنلی در استفاده از آنها
 3. اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با احیاء نوزادان در بیمارستان
 4. ساماندهی وسایل و تجهیزات و داروهای مصرفی در احیاء نوزادان
 5. پایش و ارزشیابی اجرای  برنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با احیاء نوزاد در بیمارستان
 6. رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )     
 7. معاون درمان بیمارستان              
 8. متخصص اطفال و نوزادان ( دبیر کمیته )   
 9. مسئول دفتر بهبود کیفیت      
 10. سرپرستار زایشگاه ( ماما)                                        
 11. مدیر پرستاری  
 12.   سوپروایزر آموزشی
 13. متخصص بیهوش
 14.  مسئول امور مالی
 15.  متخصص زنان و زایمان     
 16.  سوپروایزر بالینی ( نماینده دبیر کمیته )
 17.  سرپرستار بخش نوزادان  
 18. مسئول کمیته های بیمارستان               

توالی برگزاری کمیته :  هردوماه یکبار