بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته مرگ و میر پری ناتال

شرح وظایف کمیته: 

 1. بحث و بررسی لیست پیشنهادی مداخله ها ی مرگ و میر پری ناتال ، استخراج شده از نتایج بررسی و جدول نرخ مرگ بر حسب وزن و علل مرگ
 2. مصوب کردن مداخله ها بر اساس اطلاعات به دست آمده در بیمارستان
 3. تعیین بخش یا سطح مداخله کننده و سقف زمانی برای اجرای مداخله
 4.  بررسی و تحلیل ریشه ای (RCA) خطاهای قابل اجتناب
 5. ابلاغ اجرای مداخله به سطح تعیین شده
 6. رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )
 7. معاون درمان بیمارستان
 8. مدیر پرستاری
 9. سوپروایزر اموزشی
 10. مسئول ایمنی بیمار
 11. مسئول دفتر بهبود کیفیت
 12. پرستار دفتر بهبود کیفیت
 13. سرپرستار بخش نوزادان / کودکان
 14. سرپرستار بخش زایمان
 15. ریاست بخش نوزادان / کودکان یا یک نفر متخصص کودکان / فوق تخصص نوزادان
 16. ریاست بخش زنان و زایمان یا یک نفر متخصص زنان و زایمان
 17. کارشناس مسئول بررسی مرگ و میر پری ناتال
 18. مسئول کمیته های بیمارستان 

توالی برگزاری کمیته :   ماهانه